Заплащане на такса

Заплащане на такси

 • Родителите заплащат:

За първа и втора възрастова група 45 лева на месец

За трета и четвърта група по 2,50 на присъствен ден

 • Постоянна такса не се заплаща, ако детето не е посещавало детското заведение през целия календарен месец по уважителни причини и когато детското заведение не работи през целия календарен месец, поради извършване на ремонтни дейности.
 • Случаите, в които се заплаща с намаление или не се заплаща такса, необходимите документи и срокове за ползване на тези преференции са упоменати чл. 30 от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с Решение № 705/25.09.2017 г.
 •  За  децата от подготвителните групи  “уважителни причини” са налице в следните случаи: ако за отсъствията е представена медицинска бележка, документ от спортния клуб, в който детето членува, документ от ръководител на танцова, музикална или друг вид художествено-артистична формация/група, в която детето участва; ако отсъствията са до 10 дни за периода 15 септември – 31 май с уведомление от родителя; през  периодите  на  ваканция; ако отсъствията са за периода 1 юни – 14 септември.
 • Ако децата от подготвителните групи отсъстват повече от 3 дни по неуважителни причини през  месеца, детската градина уведомява дирекция „Социално подпомагане“, съгласно ПМС №176 от 15.08.2013г.
 • Такси се събират от ЗАС- касиера  на детската градина, в следния график: от първия  до предпоследния работен ден  на месеца

В периода на извънредна епидемична обстановка, такси се      заплащат, всеки работен ден от 7:30 до 9:00 и от 13:00 до 15:00

 • Ден от седмицата

  Сутрин

  Следобед

  понеделник и сряда от 7:30 до 10:30 ч. (с прекъсване, от 8:25 до 8:40ч. за взимане и предаване бройката за храна) от 15:45 до 17:15ч.
  вторник,  четвъртък и петък от 7:30 до 10:30 ч.(с прекъсване, от 8:25 до 8:40ч. за взимане и предаване бройката за храна) от 13:00 до 14:00ч.

        Считано от 04.01.2016 година, такси във филиала няма да се събират, поради въвеждане на Програмен продукт “Щастливо детство”.

         Считано от 01.02. 2016 година, родителите ще могат да плащат  такси и онлайн чрез модул “УЕБ родител” в сайта на община Плевен – https://dg.pleven.bg/.