Правила за записване, отписване и преместване на деца в детска градина „Чучулига“- град Плевен

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите правила са изготвени съобразно „ Наредба за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на
територията на община Плевен“, приета с Решение №297 от 28.07.2016 година на
Общински съвет Плевен.

Чл.2. С тази Плавила се определя редът и условията за прием на деца, отписване и
преместване на деца в Детска градина „Чучулига“- Плевен.

Чл.3. Настоящите правила обхващат процесите по регистриране, кандидатстване,
класиране, записване, преместване и отписване на деца от детски градини на територията
на Община Плевен.

Чл.4 В детската градина се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от
тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.
(1) По преценка на родителя и при наличие на свободни места в детската градина,
може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на
постъпването.

(2) Предучилищното образоване е задължително от учебната година, която е с
началото в годината на навършване на 5 годишна възраст на детето.
Чл.5. Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както
следва:

(1) първа възрастова група – 3 – 4 -годишни, а в случаите на чл.З, ал. (2) – 2 – 4
години;

(2) втора възрастова група – 4 – 5-годишни;

(3) трета подготвителна възрастова група – 5 – 6-годишни;

(4) четвърта подготвителна възрастова група- б – 7-годишни.

Чл.6. Децата, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват
в класиране за първа възрастова група.

Чл.7. Децата във всички възрастови групи се приемат целогодишно, при наличие на
свободни места.

Чл.8. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директора и
информацията се поставя на информационните табла за родителите в детските градини.
Същата информация се публикува и на страница на Община Плевен www.pleven.bg

РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРИ

Чл.9. Постъпването на децата в новосформиращите се първи групи в детската
градина се осъществява по желание на родителите.

Чл.10. Родителите (настойниците) подават писмено заявление за постъпване в
яслени и първи групи от 01.01 до 22.04 на текущата година, за което се издава входящ
номер и представят следните документи:

1. Заявление по образец, в което задължително се вписват трите имена на детето,
ЕГН, постоянен адрес, телефон за връзка или е-маil.

2. Копие от акта за раждане на детето и личната карта на родителя за сверяване на
постоянния адрес;

3. Документ от работодател, че работи по трудово или служебно правоотношение
– служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх.№, мокър печат с
подпис, ЕИК на работодателя

4. За родител редовен студент – служебна бележка от ВУЗ на територията на
Община Плевен.

Чл.11. Родителите/настойниците на деца, подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 30.08. само заявление по образец,
копие на акта за раждане на детето и оригинал за сверяване.

Чл.12. Към заявлението за прием се прилагат и следните документи, доказващи
ползване на предимство при извършване на класирането.

1. Документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза
на работоспособността до 16г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна
намалена работоспособност. При деца с експертно решение от ТЕЛК, в което е посочено
изрично „с чужда помощ”, престоят на придружителя се регламентира с Правилника за
вътрешния трудов ред на всяко детско заведение.

2. Документ, удостоверяващ наличие на други деца в семейството с тежки
заболявания и с над 70 % трайна намалена работоспособност ТЕЛК/НЕЛК/, които не са
настанени в други социални институции.

3. Решение на ТЕЛК за степен на увреждане над 70% на един от родителите на
детето.

4. Акт или актове за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства
и деца-близнаци;

5. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак;

6. Съдебно решение за отнети родителски права;

7. Документ, удостоверяващ че друго дете от семейството посещава в момента
същото детско заведение (до трета група включително);

8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила
на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 – „настаняване в семейство на роднини
или близки”, т.4 – „настаняване в приемно семейство”, т.7 – „ полицейска закрила”,
„Център за настаняване от семеен тип” /с документ от съответната институция/;

Чл.13. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен
комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите.

Чл.14. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва
на 29.04. на таблото за обяви до входната врата в централната сграда на детската градина.

Чл.15. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им
да бъде записано в срок до 13.05 при ЗАС-касиерът.

Чл.16. Директорите обявяват свободните места след първото класиране на 14.05 и в
срок до 23.05 родителите на децата, които не са приети подават заявления за класиране в
детските градини, в които има свободни места.

Чл.17. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва
на 30.05, като записването на приетите деца става до 10.06.

РАЗДЕЛ III. КЛАСИРАНЕ

Чл.18. Класирането при приема на деца в детските заведения се осъществява на
база на точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият
брой точки е сбор от точките по основни и допълнителни критерии.

Чл.19. (1) Основни критерии.

1. Постоянен или настоящ адрес на територията на Община Плевен на
родителите/настойниците
– за постоянен адрес – 3 т.
– за настоящ адрес – 2 т.

2. Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Община Плевен –
по 2 т. за родител

3. Детето посещава детска ясла на територията на общината най-малко б месеца
преди записването – 1 т.

(2) Допълнителни критерии.

1. Дете сирак – 6т.

2. Дете полусирак – Зт.

3. Дете с трайни увреждания над 50% – 5 т.

4. Трето и следващо дете в многодетно семейство – 1т.

5. Близнаци – 2 т.

6. Друго дете на същите родители, което посещава същото детско заведение към
01.09.-2 т.

7. Дете настанено в приемно семейство, семейство на роднини или близки, с мярка
„полицейска закрила” или дете от Център за настаняване от семеен тип – 3 т.

8. Дете, на което поне един член на семейството е със степен на увреждане над 70%
по Решение на ТЕЛК – 3 т.

9. Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 3 т.

РАЗДЕЛ IV. ЗАПИСВАНЕ

Чл.20. Записването на детето се извършва от директора след проверка на
подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи
предимство, по съответните критерии и след извършено класиране.

Чл.21. Записаните деца в първа възрастова група постъпват в детската градина в
началото на учебната година – 15 септември.

Чл.22. При записването родителят/настойникът се запознава срещу подпис с
Правилника за дейността на съответното детско заведение.

Чл.23. Родителите/настойниците се запознават със списъка на медицинските
изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детската
градина.

Чл.24. При записване на дете, което е посещавало друго детско заведение на
територията на общината, родителите задължително представят служебна бележка, че
нямат финансови задължения към друга детска градина.

РАЗДЕЛ V. ПРЕМЕСТВАНЕ

Чл.25. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи
при наличие на свободно място, при спазване реда на класиране и записване от
настоящата Наредба.

Чл.26. Директорите на детските градини могат да извършват преместване на деца
между две детски заведения при подадени писмени заявления от двамата родители
(настойници) на всяко дете.

РАЗДЕЛ VI. ОТПИСВАНЕ

Чл.27. Децата се отписват от детската градина по изразено писмено желание на
родителите/настойниците.

Чл.28. При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка,
удостоверяваща липса на финансови задължения към посещаваното детско заведение.

РАЗДЕЛ VII. КОНТРОЛ

Чл.29. Контролът по спазване на реда за приемане на децата в общинските детски
градини, определен в настоящите правила , се осъществява от Община Плевен – отдел
„Образование”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила за условията и редът за записване, отписване и
преместване на деца в Детска градина „Чучулига“ са е разработена на основание чл.59,
ал.1 от Закона на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.7, ал.1 от
Наредба №5, чл.26 и при спазване на чл.28 от Закона за нормативните актове.

§2. Учебната година в предучилищното образование съгл. чл.63, ал.2 от Закона на
предучилищното и училищното образование започва на 15 септември е с
продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на
първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време.
Учебното време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година,
а неучебното време от 1 юни до 14 септември. Посещението на децата в детското
заведение през неучебното време се организира след писмено заявеното желание на
родителите.