Учебни програми

През учебната 2019/2020 година ДГ “Чучулига”, град Плевен започна работа по Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Назначен бе помощник-възпитател, който подпомага педагогическите специалисти в учебно-възпитателния процес и при работата по приобщаване на децата със специални образователни потребности. От месец юли 2023 г., след приключване на проекта, детската градина премина към Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като има назначен педагогически / психолог/ и непедагогически персонал / помощник-възпитател и помощник на учителя/. Допълнителният персонал подпомага оказването на педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата със специални образователни потребности.

Детска градина “Чучулига”, град Плевен участва в Европейски схеми за предлагане на плодове зеленчуци, мляко и млечни продукти. Схема “Училищен плод” и “Училищно мляко” се реализират съвместно с ДФ “Земеделие” и с финансовата подкрепа на Европейския съюз.